EURO RADLIN


Europejskie projekty realizowane w Radlinie

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, przy ul. Wiosny Ludów 287


Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, przy ul. Wiosny Ludów 287”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet IV –– Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.
Wartość dofinansowania UE (EFRR): 1 511 730,15 zł
Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 177 850,61 zł


Wartość całkowita: 2 188 224,89 zł
Zakres przewidziany w projekcie dotyczy wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka
zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Wiosny Ludów 287. Ponadto inwestycja obejmuje remont kotłowni, polegający na wymianie źródła ciepła z dwóch pieców węglowych na kaskadę trzech kotłów kondensacyjnych gazowych oraz modernizację kuchni, gdzie funkcjonujący piec węglowy wymieniony zostanie na urządzenia gazowe: piec, taborety i kocioł warzelny. W kuchni i jadalni zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W całej szkole wymienione zostaną lampy świetlówkowe na energooszczędne oprawy LED. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna działająca w systemie "on-grid".


Głównym celem projektu modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie oraz likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w modernizowanym budynku

Nr umowy UDA-RPSL.04.03.02-24-04B8/17-00.





Termomodernizacja SP nr 3 i ośrodka sportowego Sokolnia w Radlinie w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta.




Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 2 obiektów: Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku „Sokolnia” zlokalizowanych na terenie Gminy Radlin.



Beneficjentem projektu jest Gmina Radlin. Podstawowym działaniem projektu jest termomodernizacja – izolacja cieplna elewacji, wymiana instalacji c.o. i źródeł ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych wraz z pracami towarzyszącymi. Inwestycja ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesach grzewczych .



Całkowita wartość projektu wynosi: 1 799 390,96 , a koszty kwalifikowane: 1 635 519,63 zł. Źródłami finansowania środki Gminy, w tym z WFOŚIGW oraz dotacja z EFRR. Wkład finansowy Gminy wynosi: 734 994,79 zł, zaś dotacja RPO WSL wynosi: 1 064 396,17 (65,08% wydatków kwalifikowanych).



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.








"Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie"





Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet X –– Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.

Wartość dofinansowania UE: 1 609 414,68 zł
Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 189 342,91 zł

Wartość całkowita: 1 951 088,15 zł (wkład własny 5%)


Zakres przewidziany w projekcie dotyczy głównie prac budowlanych w istniejącym budynku oraz zmianę jego sposobu użytkowania. Rozbudowa obejmie budowę platformy do transportu osób niepełnosprawnych, pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych i wiatę na rowery. Przewiduje się także urządzenie na działce przy budynku parkingu dla samochodów osobowych oraz wymianę przyłącza wody oraz sanitarnego.

Głównym celem projektu jest stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań polegających na objęciu opieką i wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji, z jednoczesną aktywizacją społeczną rozumianą jako nauka radzenia sobie w życiu oraz budowa zaufania społecznego.

Nr umowy UDA.RPSL.10.03.02-24-01HC/17-00.





Witamy na nowej stronie !

Serdecznie witamy na naszej nowej stronie poświęconej projektom unijnym realizowanym w Radlinie przez miejskie jednostki. Znajda tu Państwo informacje o wszystkich działaniach, zarówno tych technicznych jak i społecznych, które działy się , dzieją lub będą się działy w naszym mieście.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych, zwłaszcza z puli środków Unii Europejskiej, to dla nas bardzo ważny element działań na rzecz rozwoju Radlina.  
Aby zapoznać się ze szczegółami prosimy z górnego menu wybrać pozycję "Nasze projekty".



Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo