Ekologia


Europejskie projekty realizowane w Radlinie

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, przy ul. Wiosny Ludów 287”

Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, przy ul. Wiosny Ludów 287”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet IV –– Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.
Wartość dofinansowania UE (EFRR): 1 511 730,15 zł
Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 177 850,61 zł
Wartość całkowita: 2 188 224,89 zł


Zakres przewidziany w projekcie dotyczy wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka
zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Wiosny Ludów 287. Ponadto inwestycja obejmuje remont kotłowni, polegający na wymianie źródła ciepła z dwóch pieców węglowych na kaskadę trzech kotłów kondensacyjnych gazowych oraz modernizację kuchni, gdzie funkcjonujący piec węglowy wymieniony zostanie na urządzenia gazowe: piec, taborety i kocioł warzelny. W kuchni i jadalni zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W całej szkole wymienione zostaną lampy świetlówkowe na energooszczędne oprawy LED. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna działająca w systemie "on-grid".

Głównym celem projektu modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie oraz likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w modernizowanym budynku


Nr umowy UDA-RPSL.04.03.02-24-04B8/17-00.Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin

Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin”.  Projekt realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Opracowana zostanie baza emisji na terenie Miasta Radlin;

  2. Opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Radlin zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  3. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla 10 pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;

  4. Przeprowadzona zostanie – jeśli zaistnieje taka konieczność – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Planu.

Całkowity koszt realizacji zadania to: 36 625,71 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie nie więcej niż: 31 131,85 zł

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 31.07.2014 r. i zakończy się
30.09.2015 r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


„Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”

Realizacja Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” pozwoli osiągnąć następujące cele:

• uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych Projektem,

• stworzenie warunków do skanalizowania całej zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim,

• dociążenie zmodernizowanej w 2004r. oczyszczalni ścieków Karkoszka II,

• poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego, • poprawa jakości środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić przede wszystkim:


• przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gmin poprzez podniesienie ich atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego),


• zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru,


• zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.


Cele pośrednie i bezpośrednie przedsięwzięcia jak również rezultaty i produkty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem zaprezentowane w załączonej tabeli


Zakres Projektu


W ramach ww. Projektu realizowane bedą następujące zadania związane z rozbudową  infrastruktury kanalizacyjnej:


1.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Nowe Miasto oraz Stare Miasto;

2.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka;

3.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 1;

4.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 2;

5.    Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice;

6.    Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki;

7.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy;

8.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnice Reden i Wypandów;

9.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary:

a   rozbudowa oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Obszary

b   budowa kolektora łączącego zlewnie dwóch oczyszczalni ścieków.

c   budowa przepompowni ścieków w ul. Napierskiego

10.  Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia

a   Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 1

b   Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 2

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na poszczególne miejscowości kształtuje się następująco:


  • Wodzisław Śląski – 49,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 1,7 km sieci modernizowanej. Na terenie Wodzisławia Śląskiego wybudowane zostaną także 3 przepompownie ścieków.

  • Radlin – 33,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 4 km sieci modernizowanej. Na terenie Radlina powstaną 2 przepompownie ścieków.

  • Gorzyce – 27,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 przepompownie ścieków.

  • Marklowice – powstanie 14,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków.

Podsumowując, wybudowanych zostanie łącznie ok. 126,0 km sieci w tym 5,8 km sieci modernizowanej oraz 10 przepompowni ścieków.


Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Biertułtowy, Obszary)


Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Reden i Wypandów)
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo