Infrastruktura


Europejskie projekty realizowane w Radlinie

„Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”


Do końca października  2012 roku w Mieście Radlin realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII „Transport”, poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzpełniającej kluczową sieć drogową”.


Projekt pn. „Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”, obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Rymera i Damrota w Radlinie wraz z przebudową chodników, kabli teletechnicznych i energetycznych oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Rymera z wjazdem do Urzędu Miasta oraz geometria ciągu ul. Rymera skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego. Ciąg drogowy po przebudowie zostanie zachowany, dokonana zostanie zmiana geometrii osi drogi (ul. Rymera) i tym samym geometria przyległych do niej 3 skrzyżowań.


Celem projektu jest poprawa funkcjonalności układu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Radlinie. Ponadto realizacja niniejszego projektu przyczynie się m.in. do:

– poprawy stanu infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania ulic Rymera i Damrota oraz wjazdu do Urzędu Miasta,

– zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu,

– poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,

– ukształtowanie właściwej osi drogi ulicy Rymera,

– upłynnienie włączania sie do ruchu pojazdów od strony ul. Damrota i UM Radlin.

Numer umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-010/11-00
Numer projektu: 1256
Całkowita wartość projektu wynosi:  839 492,40 (dofinansowanie 85% tj. 713 568,54 zł)
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
"Termomodernizacja SP nr 3 i ośrodka sportowego Sokolnia w Radlinie w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta"

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 2 obiektów: Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku „Sokolnia” zlokalizowanych na terenie Gminy Radlin.Beneficjentem projektu jest Gmina Radlin. Podstawowym działaniem projektu jest termomodernizacja – izolacja cieplna elewacji, wymiana instalacji c.o. i źródeł ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych wraz z pracami towarzyszącymi. Inwestycja ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesach grzewczych .Całkowita wartość projektu wynosi: 1 799 390,96 , a koszty kwalifikowane: 1 635 519,63 zł. Źródłami finansowania środki Gminy, w tym z WFOŚIGW oraz dotacja z EFRR. Wkład finansowy Gminy wynosi: 734 994,79 zł, zaś dotacja RPO WSL wynosi: 1 064 396,17 (65,08% wydatków kwalifikowanych).Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo