Deklaracja


Odpady komunalne w Radlinie

DEKLARACJA

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązanych do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w ZAWIADOMIENIU.

PRZYPOMNIENIE

nową deklarację należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo wybudowanego domu. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta określa w drodze decyzji, wysokość oplaty.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI

Forma papierowa

Forma elektronicza (platforma EPUAP)

Forma elektronicza (platforma Miasta Radlin)


Szczegółowe informacje dotyczące deklaracji elektronicznej można uzyskać w wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii, pokój nr 22 tel. 32 4590290 lub 25 tel. 32 4590222

Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie NR S.0007.040.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. (ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo