Opłata


Odpady komunalne w Radlinie

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2015 r. poz.87Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą ze złożonej deklaracji należy uiszczać na indywidualny dla każdej nieruchomości numer rachunku bankowego. W przypadku zagubienia numeru konta, informacji można zasięgnąć w wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii,  pokój nr 22 tel. 32 4590290 lub nr 25  tel. 32 4590222.


Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji (wyliczonego samodzielnie) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.


Od 1 lutego 2018 r. wzrosły stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty za odpady segregowane wynosi 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca. W przypadku braku segregacji stawka wynosi 35,00 zł miesięcznie od mieszkańca.


UWAGA !!!  Za miesiąc styczeń 2018 r. obowiązują zeszłoroczne stawki opłat, t.j. 9,50 zł - segregacja, 20,00 zł - brak segregacji


Wyliczona przez właściciela (zarządcę nieruchomości) opłata, nie jest opłatą „od pojemnika” lecz od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość , niezależnie od ilości posiadanych pojemników na odpady.

Obowiązek dokonania opłaty jest bezwzględny i bezwarunkowy, nawet w sytuacji nie otrzymania zawiadomienia z dołączonymi blankietami wpłat kwartalnych. Gmina nie ma również obowiązku przypominania o terminie dokonania opłaty.

TERMINY WPŁAT

• I kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku

• II kwartał do dnia 15 lipca danego roku

• III kwartał do dnia 15 października danego roku

• IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku

MOŻLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁATY W RATACH MIESIĘCZNYCH

Gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo