Punkt Selektywnej Zbiórki


Odpady komunalne w Radlinie

Na terenie miasta czynny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się obok zaplecza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie, przy ul. Rymera - bocznej (za budynkami Urzędu Miasta, w kierunku hałdy). PSZOK jest własnością Miasta Radlin.

Odpady zebrane w PSZOK odbierane są przez firmę Naprzód Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b , 44-280 Rydułtowy, w ramach umowy zawartej z Miastem Radlin

                                                            KIEDY OTWARTY

Środy

• od 12.00 do 18.00

Soboty

• od 9.00 do 17.00W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady, który jest weryfikowany z bazą danych prowadzoną przez Urząd Miasta Radlin, ponadto prowadzona jest ewidencja ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest okazać dowód tożsamości, potwierdzający imię i nazwisko oraz adres.

Mieszkańcy mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości. Transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do oddania odpadów, wystawione przez właściciela odpadów. W przypadku braku takiego upoważnienia odpady nie zostaną przyjęte!

Wzór upoważnieniaW PSZOK odbierane są wyłącznie wysegregowane poszczególne frakcje odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin.

CO PRZYJUMUJE

• papier

• tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe,

• odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

•  odpady niebezpieczne, w szczególności:przeterminowane leki, chemikalia ( detergenty zawierające substancje niebezpieczne,, środki ochrony roślin, oleje, farby), zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony,

• zużyte opony

•  styropian,

• odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, powstające w gospodarstwach domowych, takie jak: gruz betonowy, gruz ceglany, odpady z materiałów ceramicznych, tworzywa sztuczne, metale, kable, kruszywo.


Wyjątek stanowią odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie. W takim przypadku wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.),ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia.

Pokaż ustawę

CZEGO NIE PRZYJUMUJE

• azbestu,

• papy,onduliny, waty szklanej

• zespołów okiennych,

• opon z samochodów ciężarowych i koparek,

• części samochodowych (np. zderzaki, reflektory, szyby),

• odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

• odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,

• odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach (cieknących),

• odpadów zmieszanych,

• żużlu i popiołu z palenisk domowych.
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo