Deklaracja dostępności


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 1 w Radlinie

Deklaracja dostępności


Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola


Data publikacji strony internetowej: 2017-09-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-28.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


WYŁĄCZENIA


 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

  PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest
Anna Ogrocka, pp1@radlin.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 
32 45 67 266. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


PRZEDSZKOLE PUBLICZNE nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka , UL. Rymera 170a, 44-310 Radlin


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka, ul. Rymera 170a, 44-310 Radlin


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 1. Obiekt jest budynkiem parterowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wyposażony w pochylnie, podjazd przy wejściu i toalety dla niepełnosprawnych.

 2. W budynku nie ma windy, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

 3. Bezpośrednio pod przedszkolem znajduje się parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

 5. W jednostce nie ma obszarów kontroli.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Pochylnia dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku ma odpowiednią szerokości i kąt nachylenia zgodny z warunkami technicznymi.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Planujemy utworzyć 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż pod wejściem do placówki od strony parkingu.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo