DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej radlin.online/pp2

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-15.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·         zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które czasem nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

·         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

·         zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Strona posiada następujące ułatwienia:

·         skala szarości, podświetlane linki

·         mapa strony.

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa nie posiada specjalnie przygotowanej wersji, spełniającej wymagania dostępności, ale jesteśmy w trakcie zmiany strony. Specjalna wersja strony obsługuje na razie następujące skróty klawiszowe:

·         TAB - przejście do kolejnego elementu

·         SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Siwek, Halina Czepczar pp2@radlin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 72 92 748. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE nr 2 im. Jasia i Małgosi ,

ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi, ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin

1. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną z dwóch furtek, a następnie drzwi wejściowe – otwieranych ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.

2. Budynek składa się z 4 części: piwnica, parter, piętro oraz poddasze. Aby dostać się na poziomy powyżej piwnicy i parteru, należy pokonać schody.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Planujemy utworzyć 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż pod wejściem do placówki od strony parkingu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości

 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo