Gr. V MRÓWKI


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie


Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 22.06-30.06 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp

·         kształtowanie świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania odpadów),

·         rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią,

·         zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier) i ich właściwościami,

·         wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko,

·         rozwijanie zdolności manualnych,

·         kształtowanie umiejętności współdziałania z rodzicem oraz przestrzegania przyjętych zasad,

·         rozwijanie kreatywności i wyobraźni,

·         rozwijanie świadomości ekologicznej,

·         rozwijanie aktywności twórczej,

·         poszerzanie wiedzy na temat właściwości metali,

·         rozwijanie sprawności fizycznej,

·         kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych,

·         docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu,

·         wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody,

·         pobudzanie ciekawości poznawczej,

·         uporządkowanie wiedzy na temat ekologii i recyklingu,Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 15.06-19.06 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp


 • ·         rozwijanie mowy,

  ·         zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu,

  ·         rozwijanie sprawności manualnej,

  ·         rozwijanie umiejętności liczenia,

  ·         dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,

  ·         rozwijanie sprawności fizycznej,

  ·         utrwalanie melodii i tekstu piosenki,

  ·         rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań,

  ·         dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,

  ·         zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,

  ·         poznawanie swoich możliwości,

  ·         rozwijanie współpracy z rodzicem,

  ·         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie zabawy i wykonywania zadań

  ·         nazywanie po angielsku pogody: It’s… sunny, snowy, rainy, windy, cloudy, hot, cold, stormy, foggy

  ·        Zadawanie pytań i odpowiadanie na nie: How’s the weather? 


Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 08.06-12.06 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp


rozwijanie mowy,

·         zapoznanie z kontynentami oraz z globusem – kulistym modelem Ziemi,

·         rozwijanie sprawności manualnej,

·         rozwijanie umiejętności wycinania,

·         rozwijanie umiejętności liczenia,

·         zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,

·         rozwijanie sprawności fizycznej,

·         rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

·         opanowanie tekstu i melodii piosenki,

·         poznawanie wybranych regionów Polski,

·         poznawanie oznak lata,

·         rozwijanie mowy i myślenia,

·         rozwijanie słuchu fonematycznego,

·         poznawanie wybranych miejsc w Polsce,

·         rozwijanie współpracy z rodzicem,

·         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie zabawy i wykonywania zadań

·        nazywanie po angielsku owoców: fruits, orange, pear, apple, banana, watermelon, pineapple, strawberry i wypowiedzi, które owoce są ulubione przez dzieci


Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 01.06-05.06 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp

·         rozwijanie mowy,

·         kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

·         rozwijanie sprawności manualnej,

·         dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras,

·         porównywanie masy przedmiotów,

·         zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,

·         rozwijanie sprawności fizycznej,

·         kształtowanie poczucia rytmu,

·         rozwijanie zdolności wokalnych,

·         wykorzystanie w pracy surowców wtórnych,

·         uczestniczenie w zabawach zręcznościowych,

·         rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom dorosłym

 i dzieciom,

·         współpraca z rodzicem przy wykonywaniu zadania,

·         przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa w czasie zabawy i wykonywania zadań w domu


nazywanie po angielsku owoców: fruits, orange, pear, apple, banana, watermelon, pineapple, strawberry, grapes, kiwi Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 25.05- 29.05 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp

·         rozwijanie mowy,

·         rozwijanie pamięci,

·         rozwijanie sprawności manualnej,

·         zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,

·         określanie wzrostu dzieci,

·         porównywanie wzrostu dzieci,

·         rozwijanie sprawności fizycznej,

·         kształtowanie poczucia rytmu,

·         rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji,

·         rozwijanie słuchu fonematycznego,

·         zachęcanie do sprawiania przyjemności innym,

·         zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami.

·         współpraca z rodziną w czasie zabaw i wykonywania zadań,

·         przestrzeganie  zasad kultury i bezpieczeństwa.

       rozpoznawanie i nazywanie po angielsku owadów: butterfly, ladybug, spider, ant, snail, bee, worm, caterpillar, dragonfly, fly, beetle, mosquito, grasshopper


Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 18.05- 22.05 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp


·         rozwijanie mowy,

·         zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,

·         rozwijanie sprawności manualnej,

·         dostrzeganie piękna majowej przyrody,

·         zapoznanie z sześcianem,

·         rozwijanie umiejętności szeregowania,

·         rozwijanie sprawności fizycznej,

·         reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,

·         rozwijanie umiejętności wokalnych,

·         poznawanie budowy biedronki,

·         obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku,

·         zabawy na świeżym powietrzu,

·         rozwijanie zainteresowania przyrodą,

·         poznawanie nazw wybranych roślin zielnych.

·         współpracuje z rodziną w czasie zabaw i wykonywania zadań,

·         przestrzega zasad kultury i bezpieczeństwa.

 rozpoznawanie i nazywanie po angielsku owadów: butterfly, ladybug, spider, ant, snail, bee, worm, caterpillar, dragonfly, fly, beetle, mosquito, grasshopper

Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 11.05- 15.05 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp


-       rozwijanie mowy,

-        poznawanie historii powstania Warszawy,

-        rozwijanie sprawności manualnej,

-        rozwijanie aktywności twórczej,

-        porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary,

-        poznawanie miary płynów,

-        rozwijanie sprawności fizycznej,

-        rozwijanie umiejętności wokalnych,

-        kształtowanie poczucia rytmu,

-        zapoznanie z wyglądem mapy Polski,

-        zapoznanie z nazwami państw należących do UE,

-        zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków

-        zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem.

-        współpracuje z rodziną w czasie zabaw i wykonywania zadań,

-        przestrzega zasad kultury i bezpieczeństwa.

-        potrafi po angielsku zadawać pytania i odpowiadać na nie

-        zna i nazywa po angielsku członków rodziny


Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 04.05- 08.05 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp


rozwijanie mowy,

wskazywanie różnic między miastem a wsią,

obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,

poznawanie nazw pobliskich ulic,

rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,

przedstawianie działań w zapisie,

rozwijanie sprawności fizycznej,

wykonuje czynności higieniczno-porządkowe

szanuje uczucia innych,

kształtowanie poczucia rytmu,

rozwijanie umiejętności wokalnych,

rozwijanie sprawności manualnej,

zapoznanie z herbem Radlina,

poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów,

kształtowanie poczucia przynależności narodowej,

współpracuje z rodziną w czasie zabaw i wykonywania zadań,

przestrzega zasad kultury i bezpieczeństwa.

        rozpoznaje  i nazywa emocje: happy, sad, angry, scared, sleepy, hungry

        potrafi zadać pytanie "How are you today?" i odpowiedzieć na nie


Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 27.04-30.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp

 

– przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny podczas zabaw w domu,

– współpracuje z rodzicem, rodzeństwem przy zabawie i wykonywaniu zadań,

– wie, że lasy to płuca Ziemi,

słucha, interpretuje ruchem i śpiewa piosenkę Ochroń Ziemię,

– wykonuje papierowy pojemnik na śmieci,

wyjaśnia znaczenie słów: recykling, ekologia,

segreguje śmieci w domu,

– układa zadania o sytuacjach przedstawionych na obrazkach, układa do nich zapisy,

– rysuje szlaczki,

– łączy proste ruchy taneczne ze śpiewem,

– oczyszcza wodę z wykorzystaniem prostego filtra,

– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,

– czyta teksty z poznanymi literami,

–wie, że 2 maja obchodzimy Dzień flagi,

– wie, jak wygląda flaga i godło Polski.

– wykonuje chorągiewkę z kolorowego papieru.

– interpretuje ruchem dowolną muzykę.

- zna i używa po angielsku określeń: short, tall, long, big, little


Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 20.04-24.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp

 

– reaguje ustalonymi ruchami na podane sygnały,

– wyjaśnia znaczenie przysłów związanych ze zwierzętami hodowanymi na wsi,

– bawi się przy piosence Na podwórku,

– maluje sceny realne,

– stosuje nową technikę – malowanie na porowatym podłożu.

– wymienia produkty, które mamy dzięki zwierzętom hodowanym na wsi,

– określa, co jedzą zwierzęta z wiejskiego podwórka,

– nazywa domy zwierząt hodowlanych,

– rozpoznaje i nazywa narzędzia ogrodnicze, określa ich przeznaczenie,

– czyta nazwy narzędzi, łączy je z ich obrazkami.

– rozpoznaje i nazywa literę h: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– pisze litery h, H,

– czyta sylaby, wyrazy, tekst z poznanymi literami,

– wypowiada się na temat dbania o lasy,

– wie, kogo można nazwać przyjacielem przyrody,

– uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion i tułowia, dużych grup mięśniowych, z elementem czworakowania,

– segreguje obrazki kwiatów według koloru, wielkości, kształtu,

– liczy w zakresie 10,

– wymienia właściwości powietrza,

– orientuje się na kartce papieru,

– przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny podczas zabaw w domu

– współpracuje z rodzicem, rodzeństwem przy zabawie i wykonywaniu zadań

- Słucha bajki czytanej w języku angielskim

- Wymienia kilka angielskich słów związanych z ulubionymi bajkamiMateriał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 14.04-17.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp

 

rozwiązuje zagadki o ptakach,

odczytuje i kontynuuje podany rytm,

układa zadania z treścią do podanego działania,

układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń i opowiada ją,

łączy zdjęcia dorosłych ptaków ze zdjęciami ich młodych,

wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,

rozpoznaje i nazywa literę ż: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

pisze litery ż, Ż,

czyta sylaby, litery, tekst z poznanymi literami,

rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka, nazywa członków ich rodzin,

opowiada o obrazku, zachowując poprawność gramatyczną wypowiedzi,

uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, z elementem czworakowania, równowagi,

mierzy dywan stopa za stopą,

współpracuje z rodzicem przy wykonywaniu zadań

przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny i porządku w czasie zabaw

uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z użyciem gazet.

zna i nazywa po angielsku zwierzęta hodowlane: pig, hen, donkey, horse, sheep, cow, rooster, goat, rabbit

-

Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 06.04-10.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp

– rozpoznaje i nazywa literę f: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– pisze litery f, F,

– czyta sylaby, wyrazy, tekst z poznanymi literami,

– wypowiada się na temat malowania pisanek,

– wymienia zwyczaje związane z Wielkanocą,

– wykonuje pisanki wybraną techniką,

– uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, z elementem skoku, bieżnych.

– układa działania do sytuacji przedstawionej na ilustracji,

– słucha, bawi się i śpiewa piosenkę Znaki Wielkanocy

– porusza się rytmicznie przy muzyce,

- wykonuje pisanki według własnego pomysłu

– wykonuje składankę przestrzenną – koszyczek wielkanocny,

zaznacza liczbami kolejność zdarzeń w historyjce, opowiada ją.

– wymienia, z czego zbudowane jest jajko; jak można odróżnić jajko surowe od jajka ugotowanego,

– przyrządza proste potrawy z jajka,

układa pociętą na części kartkę, rysunek świąteczny w całość.

– wie, na czym polega zwyczaj oblewania się wodą w lany poniedziałek.

– rysuje szlaczki

- składa życzenia świąteczne

Zna wielkanocne tradycje i zwyczaje w Wielkiej Brytanii

Zna angielskie nazwy związane z Wielkanocą: Easter, Easter basket, Easter egg, Easter bunny, Easter chick


Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 30.03- 03.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp


– tworzy instrumentację do wiersza,

– wie, dlaczego należy chronić wybrane rośliny,

– układa zdania przeczące do podanych zdań,

– rozpoznaje i nazywa monety: 1 zł, 2 zł, 5 zł i banknot 10 zł,

– wypowiada się na temat opowiadania,

– czyta teksty umieszczone pod ilustracjami do opowiadania,

– rysuje szlaczki,

– rozpoznaje i nazywa literę j: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

– podejmuje próbę pisania litery j, J,

– czyta sylaby, wyrazy, tekst z poznanymi literami,

– wymienia właściwości jajka,

– wymienia nazwy ptaków powracających do nas wczesną wiosną,

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta, które są jajorodne,

– wie, kiedy i z czego ptaki budują gniazda,

– wykonuje pracę plastyczną – bocian,

– uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, tułowia, bieżnych, z elementem równowagi, skoku i podskoku,

– wie, co ptaki robią wiosną,

– wymienia charakterystyczne cechy ptaków,

– dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10, układa działania, odczytuje je,

– opowiada historyjkę o wildze,

– rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków,

– wyjaśnia znaczenie ptaków dla środowiska,

– wymienia przykłady ptaków będących pod ochroną,

– śpiewa piosenkę Wołanie wiosny,

– wykonuje pracę plastyczną – Wesoła wilga 

- Zna i wymienia nazwy zwierząt po angielsku

- Potrafi opowiedzieć na pytanie „What’s this?”

- Przelicza elementy w języku angielskim


Materiał do zajęć zdalnych: grupa V Mrówki

Tydzień: 23.03- 27.03 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Beata Siwek, Anna Dahm

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp


– rozpoznaje literę ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną, – pisze litery ł, Ł,

– czyta sylaby, wyrazy, tekst z poznanymi literami,

– wymienia zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla wiosny,

– rozwiązuje zagadki związane z wiosną,

– tańczy walczyka przy piosence Wiosenne buziaki,

– uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, kształtujących postawę ciała, bieżnych, z elementem podskoku, równowagi,

– przelicza w zakresie 10,

– wymienia oznaki wiosny,

– układa zdania o oznakach wiosny,

– czyta tekst o wiośnie (z poznanymi literami),

– układa z liter nazwy zwierząt żyjących na łące,

– rozpoznaje i nazywa wczesnowiosenne kwiaty.

– wykonuje układ ruchowy do piosenki Wiosenne buziaki,

– reaguje na zmiany tempa w muzyce,

– śpiewa piosenkę Wiosenne buziaki,

– składa sylwetę motyla według wzoru,

– wie, dlaczego należy chronić wybrane rośliny,

- przestrzega zasad bezpiecznej i kulturalnej zabawy w domu,

- nazywa kolory w języku angielskim,

- bierze udział w zabawie ruchowej,

- wyszukuje kolory w najbliższym otoczeniu i nazywa je w języku angielskim
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo