Historia szkoły


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

Historia Szkoły Podstawowej na Marcelu sięga 1912 roku. 1 kwietnia tegoż roku do użytku publicznego oddany zostaje budynek szkolny wybudowany dla dzieci z osiedla kopalnianego Marcel. Wówczas była to szkoła niemiecka z językiem wykładowym niemieckim . W szkole mieściło się wtenczas osiem sal lekcyjnych i pracownia gospodarstwa domowego. Po uzyskaniu niepodległości pierwszym kierownikiem szkoły zostaje Władysław Linca. Od 1936 roku szkoła staje się ośmioklasową placówką szkolną. W czasie okupacji hitlerowskiej ponownie zmieniona zostaje na szkołę niemiecką W 1943 roku budynek szkoły zostaje zaadoptowany na dom stałej opieki dla sześćdziesięciorga dzieci z terenów Rzeszy objętych bombardowaniem. Pod koniec 1945 roku w budynku szkoły mieści się kwatera wojska niemieckiego . 1 maja 1945 roku powraca Antoni Rogowski z zamiarem ponownego zorganizowania szkoły. W latach 1955-1958 kierownikiem szkoły jest Albina Rogowska. 20 listopada 1958 roku do użytku zostaje oddana dobudowana sala gimnastyczna oraz dwie sale lekcyjne i pracownia robót ręcznych. W tym samym roku rozpoczyna pracę świetlica szkolna i wydawane zostają obiady. W 1960 roku zostają zorganizowane pracownie: muzyczna, biologiczna i nauczania początkowego. Działalność swoją rozpoczynają Spółdzielnia Uczniowska a także Szkolna Kasa Oszczędności. Dwa lata później do wszystkich pomieszczeń w szkole doprowadzone zostaje centralne ogrzewanie. Od 1 września 1966 roku Zarządzenie Ministra Oświaty wprowadza ośmioklasową szkołę podstawową. Dwa lata później , w 1968 roku stanowisko kierownika szkoły obejmuje p. Alfons Stania. W historii szkoły zapisał się takimi dokonaniami jak pokrycie asfaltem szkolnego podwórza oraz rozpoczęcie rozbudowy budynku szkolnego. W roku 1970 w szkole rozpoczyna się akcja "szklanka mleka". W następnych latach ma miejsce całkowita wymiana centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do sieci elektrociepłowni, a także zmiana lokalizacji dotychczasowych pracowni przedmiotowych. W roku 1978 dyrektorem szkoły zostaje mgr Teodor Piecha. W czasie sprawowania przez niego funkcji dyrektora wybudowana zostaje harcówka szkolna, nową lokalizację otrzymuje pokój nauczycielski oraz wykonany zostaje kapitalny remont szkoły. Od 1981 roku przez następne 10 lat dyrektorem szkoły jest mgr Ireneusz Wnuk. W ciągu trwania jego kadencji wyremontowano i dostosowano do standardowych wymagań boisko szkolne, zakupiono nowoczesne pomoce naukowe dla każdego przedmiotu a klasy wyposażone zostają w nowe meble. W 1992 roku funkcję dyrektora powierzono mgr Marii Pędziałek. Działania jej przypadają na czasy bardzo trudne, określane mianem "cięć budżetowych". Wszelkie zabezpieczanie potrzeb doraźnych szkoły wymagają od niej pomysłowości i inicjatyw na rzecz pozyskania środków finansowych. Mimo tak ogromnych trudności udaje się jej w 1993 roku zorganizować pracownię komputerową i gabinet pedagoga szkolnego, odmalować sale lekcyjne i korytarze oraz przeprowadzić kapitalny remont sali gimnastycznej. W szkole przybyło również sprzętu audiowizualnego, sprzętu sportowego oraz przedmiotowych pomocy naukowych. Przełomem w działalności szkoły było wejście w 1999 roku reformy oświaty, która przesądziła o dalszych losach podstawówki. Uchwałą Rady Miasta w budynku powstaje Gimnazjum nr 1 zaś Szkoła Podstawowa zakończyła swoją działalność 31 sierpnia 2001 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat istnienia szkołą zarządzała mgr Halina Bohdziewicz, która obecnie zamyka prawie 90- letnią działalność Szkoły Podstawowej na Marcelu. Funkcję dyrektora Gimnazjum nr 1 w Radlinie pełniła Pani Maria Pędziałek. Obecnie w budynku przy ulicy Makuszyńskiego 17 w Radlinie mieści się Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, w którym funkcję dyrektora pełni Pani Aleksandra Sierny


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo