Zarządzenie Burmistrza - terminy


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.0027.2018

BURMISTRZA RADLINA

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin

            Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Określa się, na rok szkolny 2018/2019, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin:

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

Od 5 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. godz. 15.00

Od 28 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r. godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

Od 3 kwietnia 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r.

Od 4 czerwca 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 kwietnia 2018 r. godz. 15.00

12 czerwca 2018 r. godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 16 kwietnia 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. godz. 15.00

Od 14 czerwca 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2018 r.

godz. 15.00

22 czerwca 2018 r. godz. 15.00

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo