Z ekologią na Ty


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Projekt „Z Ekologią na Ty” ma za zadanie przygotować młodych radlinian do aktywnego i odpowiedzialnego życia w zgodzie z naturą.  W planach m.in. warsztaty przyrodnicze i stworzenie ogrodów sensorycznych przy Przedszkolu Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3. Stowarzyszenie “SZOK” działające przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Radlinie przystępuje do kolejnych działań ekologicznych w “mieście z sercem”  z wykorzystaniem środków z Urzędu Miasta.

            Dzięki działaniom stowarzyszenia  młodzi mieszkańcy Radlina  podniosą świadomość w zakresie edukacji ekologicznej i sozologii. W trakcie projektu planowane są m. in. warsztaty w rezerwacie “Łężczok” celem poznania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz różnorodności biologicznej, przeprowadzenie warsztatów poświęconych tematyce ptaków, połączonych z przygotowaniem  budek lęgowych , które zawiesimy na terenie miasta oraz stworzenie dwóch przyjaznych mini – ogródków sensorycznych przy Przedszkolu Nr 1 i SP 3 w Radlinie, obsadzonych roślinami miododajnymi oraz takimi, które dzieci mogą odbierać przez zmysły- dotyku, zapachu, smaku i wzrok.  Młodzi ekolodzy planują także zorganizować wystawę ekologiczną połączoną z warsztatami ekologicznej żywności
 i produktów naturalnych i nieprzetworzonych składników żywnościowych 
w Przedszkolu Nr 1.  Zamierzają również wydać publikację ulotki na temat zachowań proekologicznych oraz roli pszczół i innych owadów pożytecznych, zorganizować warsztaty fotograficzne, podczas których uwiecznią przyrodę na zdjęciach. 
        

   Głównymi beneficjentami projektu  są uczniowie i przedszkolaki uczęszczające do placówek oświatowych w Radlinie. Zaplanowane działania będą odbywały się: na terenie SP 3, SP 1, Przedszkola Nr 1 oraz w innych miejskich jednostkach, jak również na terenie całego miasta i poza nim (w Rezerwacie “Łężczok”), od początku września do końca roku 2017. 

           “Człowiek jest istotą rozumną: uczy się i doskonali - czytamy w komunikacie dotyczącym projektu – Zbiera i gromadzi niby wiewiórka okazy przyrodnicze: minerały, rośliny, zwierzęta, a również rozmaite dzieła kultury własnej. Przeciwnie niż wiewiórka bada to, co zgromadził. Układa rośliny w zielnikach, uprawia je w swoich ogrodach, hoduje zwierzęta w ogrodach zoologicznych. Potem zgromadzone informacje klasyfikuje, żeby lepiej poznać świat. Zdaje sobie sprawę, kim sam jest- również wytworem przyrody, istotą obdarzoną życiem i rozumem, jak inne. Jednak – i to różni go od zwierząt- ekspansja człowieka, jego inicjatywy, jego pomysły spowodowały niezliczoną ilość razy pożałowania godne klęski. Najlepsze umysły wzywają dziś do ochrony zasobów naturalnych i ochrony życia w stanie naturalnym, nie tylko dla bogactwa i piękna, jakie ono przedstawia, ale również, dlatego, że cała harmonia i – bez przesady- przetrwanie naszej ludzkiej wspólnoty od tego zawisły? Co chcemy zrobić w ramach projektu? – własną postawą propagować idee ochrony środowiska, – włączać się w ekologiczne działania lokalne, – wychowywać młodych ludzi, tak, aby byli w pełni świadomi swej odpowiedzialności za środowisko, – przygotowywać młodzież i dzieci intelektualnie i emocjonalnie do ochrony środowiska, w którym żyją i rozwijają się, – a przede wszystkim uczyć innych poszanowania dla środowiska”.

Projekt realizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego:„ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. 
Dotacja pochodzi ze środków budżetowych Miasta Radlin.  Koordynatorem projektem jest Ewa Szurchaj.


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo