„DZIECI MAJĄ PRAWO DO BEZPIECZNEGO OTOCZENIA”

KONWENCJA PRAW DZIECKA ONZ

26 marca 2019 r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniu podsumowującym działania w ramach kampanii ogólnopolskiej „NIE DLA CZADU”. W trakcie wcześniejszych zajęć szkolnych dotyczących zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w domu oraz podczas spotkania z przedstawicielem Straży Pożarnej uczniowie uczyli się zasad bezpiecznego postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. Korzystali ze wskazówek zawartych w  książeczce „Mądre rady Żarka - psa strażaka”. Ćwiczyli prawidłowy sposób zawiadamiania o wypadku i przywracanie oddechu osobom z utratą przytomności. Na spotkaniu podsumowującym mogli wykazać się swoją wiedzą. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i opaski odblaskowe na rękę. 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo