Zarządzenia dyrektora szkoły


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

2017/2018

Zarz. nr 1: w sprawie powierzenia stanowiska służbowego

Zarz. nr 5: w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w budynku przy ulicy Rogozina 55 należącego do SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 5.1: Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w SSP nr 2 w Radlinie

Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 6: w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za przygotowanie i wydawanie posiłków w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 7: w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej

Zarz. nr 8: w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku przekroczenia poziomu szkodliwych substancji w powietrzu dla SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 6.1: w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości i kontroli finansowej w SSP nr 2 w Radlinie

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zarz. nr 9: w sprawie upoważnienia pracowników, praktykantów i stażystów do przetwarzania danych osobowych

Zarz. nr 10: w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarz. nr 11: w sprawie egzaminu na kartę rowerową w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 12: Regulamin udzielania świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 13: Procedury zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 15: Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 16: Regulamin pełnienia dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 17: Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 18: w sprawie postępowania w razie wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych

Zarz. nr 21: w sprawie dopuszczenia do realizacji programów nauczania w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 21 zał. nr 1: Szkolny Zestaw Programów Nauczania w SSP nr 2 w Radlinie w roku szkolnym 2018/2019

2018/2019

Zarz. nr 2.2018.2019: w sprawie dopuszczenia programu nauczania etyki w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 3.2018-2019: w sprawie wprowadzenia dodatkowych, wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dni w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 4.2018.2019: w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

Zarz. nr 5.2018.2019: w sprawie określenia ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników zatrudnionych w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 6.2018.2019: w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019 nadzorowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Zarz. nr 7.2018.2019: w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 8.2018.2019: w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 10.2018.2019: w sprawie postępowania w razie wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych

Zarz. nr 11.2018.2019: w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zróżnicowanego dodatku motywacyjnego

Zarz. nr 12.2018.2019: w sprawie uchylenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

Zarz. nr 15.2018.2019: w sprawie instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 16.2018.2019: w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klas I, IV i VII sportowych oraz VII dwujęzycznej w SSP nr 2 w Radlinie na rok szkolny 2019/2020

Zarz. nr 17.2018.2019: w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody dyrektora nauczycielom SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 18.2018.2019: w sprawie wprowadzenia Procedury uzyskania karty rowerowej w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 19.2018.2019: w sprawie egzaminu na kartę rowerową w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 20.2018.2019: w sprawie wprowadzenia procedur monitorowania wejść i wyjść osób postronnych i rodziców/prawnych opiekunów uczniów do budynków SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 22.2018.2019: w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniach 11.06 - 14.06.2019 w SSP nr 2 w Radlinie

Zarz. nr 23.2018.2019: w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników administracji i obsługi w dniach 12.06 - 14.06.2019 w SSP nr 2 w RadlinieObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo