KOLIBA


Oficjalny serwis internetowy Świetlicy Środowiskowej "Koliba" w Radlinie

Wszystkiego najlepszego

Najlepsze życzenia składamy o Waszym święcie pamiętamy ! 

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania naszych życzeń klikając w link poniżej.

http://radlin.online/pliki/Kopia projektu Życzenia.mp4


Ale to już było...

Wspominamy wydarzenia z roku szkolnego 2019/2020Wakacyjne wspomnieniaZawieszenie zajęć w świetlicy do dnia 19.07.2020r.


W związku z decyzją Wojewody Śląskiego zajęcia w placówkach wsparcia dziennego czyli w naszej  świetlicy zostają zawieszone do dnia 19.07.2020 roku. Czasowe zawieszenie działalności świetlicy w terminie od 22.06.2020 r. do 5.07.2020 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI

DECYZJA Nr PSI.6334.88.2020

z dnia 18 czerwca 2020 roku


Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256, z późn. zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa śląskiego - według rozdzielnika


czasowe zawieszenie działalności, na terenie podległej jednostki samorządu terytorialnego, w terminie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020 r. w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;

  2. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;

  3. środowiskowych domach samopomocy;

  4. warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz nie wymaga uzasadnienia.

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo