DEKLARACA DOSTĘPNOŚCI


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej  Nr 4 im. Gustawa Morcinka  w Radlinie, tj. http://radlin.online/sp4/

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, do których nie dodano tekstu alternatywnego opisującego ich zawartość. Na stronie głównej wyświetlane są aktualności w formie zapętlonej animacji, co w niektórych przypadkach może utrudniać ich odbiór.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Mokrosz, adres e-mail sp4@radlin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324558417. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, 44-310 Radlin

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną z dwóch bram, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Budynek składa się z 3 części: piwnice, parter i piętro . Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.

·      W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

·      Na terenie posesji szkoły znajduje się parking.

·      W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

·      W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Planujemy utworzyć 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż pod wejściem do placówki od strony parkingu.

 

Małgorzata Mokrosz – dyrektor szkoły

 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo