Cele i zadania Szkoły Promującej Zdrowie


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie, to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości
o zdrowie przez całe życie.

 
Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia
 
1. Upowszechnianie koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie w społeczności szkolnej.
2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci Szkół Promujących Zdrowie.
8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.


Skład zespołu:
Koordynator - Elżbieta Marek.
Zespół:
- przewodniczący zespołów wychowawczych ( klas 1-3, 4-6, 7-8),
- p. Aleksandra Szczotok, p. Katarzyna Kozłowska - przedstawiciele rodziców,
- p. Małgorzata Kot - przedstawiciel pracowników niepedagogicznych,
- higienistka szkolna,
- przedstawiciele samorządu uczniowskiego.


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo