Klasy bilingwalne


Oficjalny serwis internetowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

KLASY BILINGWALNE - DWUJĘZYCZNE W NASZEJ SZKOLE

Globalizacja świata (integracja społeczeństw) i rozwój technologii informacyjnej przyczyniały się do zmian w podejściu do komunikacji. Ma to ogromny wpływ na naukę języków obcych. Umiejętności językowe dzisiaj to nie tylko znajomość gramatyki czy słownictwa, a sztuka komunikacji z gruntowną znajomością kultury i historii danego regionu. Odpowiedzią na takie potrzeby edukacyjne stała się w naszej szkole dwujęzyczność, czyli zintegrowanie języka angielskiego i nauczanego przedmiotu.

Pierwszy oddział bilingwalny powstał w roku szkolnym 2016/2017. W bieżącym roku szkolnym to klasa 7„d” i 8"d" są klasami dwujęzycznymi. W oddziałach tych zajęcia odbywają się w językach, polskim oraz angielskim, przy czym prowadzone w dwóch językach są zajęcia z części historii odnoszącej się do historii powszechnej, jak też informatyka. Uczniowie tych klas mają zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego – do pięciu tygodniowo.

Co daje naszym uczniom nauka w klasie bilingwalnej?

  • zwiększa umiejętności posługiwania się i korzystania ze źródeł wiedzy w języku angielskim,
  • pogłębia wiedzę o krajach anglojęzycznych,
  • daje dodatkową szansę nauki w krajach anglojęzycznych i innych,
  • kształci absolwentów dwujęzycznych posługujących się biegle językiem angielskim, co pozwoli im na lepszy start w następnym etapie edukacyjnym,
  • daje możność pracy w programach europejskich realizowanych przez naszą placówkę.

          Możliwość realizacji założeń klas dwujęzycznych dała nam odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, jak też dobrze przystosowane zaplecze dydaktyczne w postaci dwóch pracowni językowych.


Kadra dwujęzyczna w naszej szkole:

pani mgr Oxana Rabas – język angielski, historia, w tym historia Anglii,
pani mgr Joanna Mika – język angielski, informatyka

W nauczaniu dwujęzycznym istotnym elementem jest powiązanie sposobów komunikowania się w języku obcym z historią, literaturą, tradycjami i obyczajowością danego kraju. Właściwie realizowana w naszej placówce dwujęzyczność polega na przekazywaniu poprzez język wiedzy o szeroko rozumianej kulturze kraju danego obszaru językowego. Taka integracja wspiera i rozwija postawy otwartości i tolerancji, prowadzi do zrozumienia różnic kulturowych, co w rezultacie stanowi klucz do odkrywania także własnej kultury.


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo